ZAJĘCIA EDUKACYJNE

In-Sens

Zajęcia edukacyjne

czym są

Podczas zajęć edukacyjnych dziecko wspólnie z rówieśnikami zdobywa wiedzę na temat otaczającego świata, uczy się zasad współżycia w grupie, ma okazję do zaspokojenia potrzeb artystycznych, wyrażenia swoich emocji i poznania różnych technik plastycznych. Zajęcia przeplatane są zabawami ruchowymi i muzycznymi w myśl zasady integracji różnych rodzajów aktywności. Podczas zajęć dzieci realizują podstawę programową.

Dla każdego dziecka zespół specjalistów (wychowawcy grupy i terapeuci pracujący z dzieckiem) opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

In-Sens

IPET

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i po uwzględnieniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dwa razy w roku dokonuje się wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka – przeprowadza się badanie PEPR.

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem.

Program ten jest realizowany zarówno na zajęciach edukacyjnych jak również specjalistycznych.

Diagnoza Psychoedukacyjna (PEP-R)

W naszym przedszkolu diagnoza PEP-R przeprowadzana jest dwa razy w roku. Wyniki uzyskane w teście wykorzystywane są do konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

Diagnoza PEP-R opiera się na założeniu Lwa Wygotskiego o tzw. sferze najbliższego rozwoju. Określa ona, czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie. Są to umiejętności, które dziecko obecnie wykonuje z pomocą osoby dorosłej, po demonstracji lub z podpowiedzią. W tej właśnie sferze mieszczą się potencjalne możliwości dziecka, które po zdiagnozowaniu wykorzystuje się w pracy terapeutyczno - edukacyjnej.

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) zawiera 174 zadania, ocenia poziom rozwoju dziecka w 7 sferach Skali Rozwoju:

In-Sens

naśladowanie

In-Sens

percepcja

In-Sens

motoryka mała

In-Sens

motoryka duża

In-Sens

koordynacja wzrokowo - ruchowa

In-Sens

funkcje poznawcze

In-Sens

komunikacja (mowa bierna i czynna)

Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka (Skala Zachowań) tzn.:

In-Sens

nawiązywanie kontaktów

In-Sens

zainteresowanie zabawą i przedmiotami

In-Sens

reakcję na bodźce i mowę

In-Sens

Metody i formy pracy

są to między innymi


Poranny krąg

Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, węch oraz smak) dziecka za pomocą symboli podstawowych. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp.

Cele metody:

  • Stymulacja wielozmysłowa połączona z rytualizacją czynności.
  • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Każdy element porannego kręgu staje się z czasem dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny.
  • Komunikacja na poziomie niewerbalnym opierająca się głównie na języku znaków i symboli. Stymulacja wielozmysłowa połączona z rytualizacją czynności.
  • Prowokowanie komunikacji na poziomie werbalnym.

Elementy Terapii Behawioralnej

Terapia behawioralna jest jedną z wielu metod postępowania terapeutycznego w przypadku autyzmu dziecięcego. Terapia behawioralna opiera się na kilku podstawowych zasadach:

  • zasada małych kroków,
  • zasada stopniowania trudności,
  • zasada stosowania wzmocnień.
  • inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z podopiecznym

Głównymi celami terapii behawioralnej są:

In-Sens

Redukowanie zachowań niepożądanych

Do zachowań niepożądanych zaliczane jest zachowanie wpływające negatywnie na proces uczenia się. Redukowanie zachowań niepożądanych dotyczy takich czynności jak: zachowania destrukcyjne, zachowania agresywne i autoagresywne, zachowania autostymulacyjne, zachowania rytualistyczne, zachowania zakłócające, odmawianie jedzenia, nieprawidłowe reakcje emocjonalne, nieprawidłowa mowa.

In-Sens

Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii

Kolejnym bardzo ważnym celem terapii behawioralnej jest generalizacja i utrzymanie efektów terapii w czasie. Jest to najważniejszy etap w procesie nauczania. Musimy mieć świadomość, że nawet najlepiej wyuczone umiejętności mogą nigdy nie wystąpić w życiu codziennym. Celem terapii jest przeniesienia nowo nabytych umiejętności w środowisko naturalne. Ważne jest również uczenie okazjonalne, czyli aranżowanie sytuacji uczenia się w sytuacji codziennej aktywności dziecka.

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE